پروفایل کاربری
نام: زینب
نام خانوادگی: حیدری
عضویت از ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
ایران تهران تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
فعالیت های پیمانکاری
3 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
10/ 9.8 امتیاز کارفرمایان
بدون فعالیت کارفرمایی
اشتراک این پروفایل
سوابق تحصیلی
از ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ در علمی کاربردی
فعالیت های پیمانکاری
zahra bagheri ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۵:۴۵ مبلغ پروژه 333333 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
9 از 10
کیفیت
9 از 10
ارتباط با کارفرما
9.9 از 10
پیمانکار
زینب حیدری ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۵:۴۵
نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
9 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
9 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
heydari elham ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۰:۰۱ مبلغ پروژه 500000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
ارتباط با کارفرما
10 از 10
پیمانکار
زینب حیدری ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۰:۰۱
نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10
heydari elham ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ - ۱۲:۵۱ مبلغ پروژه 384000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
10 از 10
خوش قولی
10 از 10
کیفیت
10 از 10
ارتباط با کارفرما
10 از 10
پیمانکار
زینب حیدری ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ - ۱۲:۵۱
نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
10 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
10 از 10
تمایل به کار مجدد
10 از 10
ارتباط با پیمانکار
10 از 10